Polityka prywatności i ciasteczka

POLITYKA PRYWATNOŚCI I CIASTECZKA

1. Nazwa i adres organu odpowiedzialnego
Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, innych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych jest:
Stacja Kuźnia Zenon Śmietański
ul. Dojazd 1
28-300 Jędrzejów
Tel.: 502 586 182
E-mail: zenonsmietanski@gmail.com
www: http://stacjakuznia.pl

2. Kontakt w zakresie ochrony danych
Stacja Kuźnia Zenon Śmietański
ul. Dojazd 1
28-300 Jędrzejów
Tel.: 502 586 182
E-mail: zenonsmietanski@gmail.com

3. Używanie plików cookie
Strona stosuje pliki cookie (ciasteczka). Pliki cookie to informacje, jakie Państwa przeglądarka internetowa przekazuje na Państwa twardy dysk w celu prowadzenia zapisów. Użytkownik może być zidentyfikowany, kiedy odwiedza stronę internetową dzięki plikowi cookie i można w ten sposób uprościć i dostosować stronę zgodnie z osobistymi wymaganiami użytkownika.
Możliwe jest w dowolnym momencie wyrażenie sprzeciwu na ustawienia plików cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce. Ustawione pliki cookie można usunąć. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli pliki cookie są dezaktywowane, nie wszystkie funkcje na naszej stronie internetowej mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie.
4. Tworzenie plików dziennika
Strona zbiera dane i informacje z wykorzystaniem automatycznego systemu przy każdym wywołaniu strony. Są one przechowywane w plikach dziennika na serwerze.
Można zebrać następujące dane:
(1) Informacje o typie przeglądarki i stosowanej wersji
(2) Informacje o systemie operacyjnym użytkownika
(3) Informacje o dostawcy Internetu użytkownika
(4) Informacje o adresie IP użytkownika
(5) Informacje o dacie i czasie dostępu
(6) Informacje o stornach z których system użytkownika miał dostęp do naszej strony (odniesienie)
(7) Informacje o stronach, do których system użytkownika miał dostęp przez naszą stronę
Przetwarzanie danych służy do dostarczania treści na naszą stronę, zagwarantowaniu funkcjonalności naszych systemów informatycznych i optymalizacji naszej strony. Dane plików dziennika są zawsze przechowywane osobno od innych danych osobowych naszych użytkowników.

5. W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
• zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
• dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
• badać Państwa satysfakcję i opinię,
• móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
• rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,
• prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach), wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług.
Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również:
• przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
6. Kontakt
Strona zawiera formularz kontaktowy, który może być stosowany do kontaktu elektronicznego. Alternatywnie można się z nami skontaktować poprzez podany adres e-mail. Jeżeli osoba zainteresowana skontaktuje się z osobą odpowiedzialną z wykorzystaniem tych kanałów, dane osobowe przekazane przez tę osobę będą automatycznie przechowywane. Dane są przechowywane wyłącznie w celu przetwarzania zapytania lub skontaktowania się z zainteresowaną osobą. Danych nie należy ujawniać osobom trzecim.
7. Rutynowe usunięcie i blokowanie danych osobowych
Osoba odpowiedzialna będzie przetwarzać i przechowywać dane osobowe osób, których dane te dotyczą tylko przez taki okres, jaki będzie konieczny, by zrealizować cel przechowywania danych. Ponadto dane mogą być również przechowywane, jeżeli jest to dozwolone i przewidziane przez europejski lub krajowy organ prawny na mocy prawa europejskiego lub innych przepisów dotyczących przechowywania i przetwarzania danych.
Jak tylko przestanie obowiązywać cel przechowywania danych lub wygaśnie określony powyżej okres przechowywania, dane osobowe zostaną zblokowane lub usunięte.
8. Prawa osób, których dotyczą dane
Jeżeli przetwarzane są Państwa dane, są Państwo podmiotem objętym zakresem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i mają Państwo następujące prawa w stosunku do odpowiedzialnego organu:
8.1 Prawo do informacji
Mogą Państwo poprosić odpowiedzialną osobę, by potwierdziła czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.
Jeżeli takie przetwarzanie miało lub ma miejsce, mogą Państwo prosić odpowiedzialną osobę o następujące informacje:
a. cel w jakim dane osobowe są przetwarzane;
b. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
c. odbiorców lub kategorii odbiorców, jakim Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są ujawniane;
d. planowany okres przechowywania danych osobowych, jakie Państwa dotyczą lub jeżeli można uzyskać szczegółowe informacje, kryteria określające okres przechowywania;
e. istnienie prawa do poprawy lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawo do ograniczenia przetwarzania przez odpowiedzialny organ lub prawo do sprzeciwiania się takiemu przetwarzaniu;
f. istnienie prawa do odwołania się do organu regulacyjnego;
g. wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane personalne nie są pobierane od osób, których te dane dotyczą;
h. istnienie automatycznego podejmowania decyzji, wliczając profilowanie zgodnie z artykułem 22 p. 1 i p.4 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i przynajmniej w takich wypadkach – znaczących informacji o logice dotyczącej zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osób, których te informacje dotyczą.
Mają Państwo prawo prosić o informacje czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są ujawniane osobom trzecim lub organizacji międzynarodowej. W takim kontekście są Państwo upoważnieni do prośby o informację o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w związku z ujawnieniem informacji.
8.2 Prawo do poprawy danych
Mają Państwo prawo do poprawy lub uzupełniania swoich danych przez odpowiedzialny organ, jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, jest niepoprawne lub niepełne. Osoba odpowiedzialna natychmiast dokona poprawy.
8.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mając na uwadze następujące warunki, są Państwo upoważnieni do żądania, by przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, zostało ograniczone:
a. jeżeli podważą Państwo dokładność danych osobowych, które Państwa dotyczą, w czasie, który umożliwi osobie odpowiedzialnej zweryfikowanie dokładność danych osobowych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych i żądają w zamian, by używanie danych osobowych zostało ograniczone;
c. osoba odpowiedzialna nie potrzebuje dłużej danych osobowych w celu przetwarzania, ale Państwo ich potrzebują, by dochodzić, egzekwować lub bronić roszczeń prawnych;
d. jeżeli złożyli Państwo sprzeciw na przetwarzanie danych zgodnie z artykułem 21 p. 1 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych i nie określono jesz-cze czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Państwa powodami.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane takie mogą być tylko przetwarzane poza ich przechowywaniem za Państwa zgodą, by dochodzić, egzekwować lub bronić roszczeń prawnych innej osoby fizycznej lub prawnej na podstawie ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało wprowadzone zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez osobę odpowiedzialną.
8.4. Prawo do usunięcia danych
8.4.1 Są Państwo upoważnieni do żądania, by osoba odpowiedzialna za dane niezwłocznie usunął dane osobowe, które Państwa dotyczą i będzie ona zobowiązana do natychmiastowego usunięcia danych jeżeli wystąpi jeden z określonych powodów:
a. Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne w celach, w jakich zostały pobrane i nie są już w inny sposób przetwarzane.
b. Odwołują Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 p. 1a lub artykułem 9 paragrafem 2a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
c. Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z artykułem 21 p.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i nie ma priorytetowych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub złożyli Państwo sprzeciw na przetwarzanie zgodnie z Art. 21 p. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
d. Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.
e. Usunięcie danych osobowych, które Państwa dotyczą jest niezbędne, by spełnić zobowiązania prawne zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna za dane.
f. Dane osobowe dotyczące Państwa zostały pobrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, oferowanymi zgodnie z artykułem 8 p. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
8.4.2.Jeżeli osoba odpowiedzialna udostępniła publicznie Państwa dane osobowe i jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z Artykułem 17 p.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, podejmie on odpowiednie środki, wliczając środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, by poinformować podmioty przetwarzające dane osobowe, że wszystkie Państwa linki do danych osobowych, ich kopie i repliki zostały usunięte.
8.4.3.Prawo do usunięcia danych nie przysługuje o ile przetwarzanie jest konieczne:
a. by skorzystać z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b. by wykonać zobowiązania prawne wymagane do przetwarzania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu osoba odpowiedzialna podlega lub by wykonać zadanie w interesie publicznym lub by egzekwować oficjalną władzę powierzoną osobie odpowiedzialnej;
c. w interesie publicznym, w obszarze zdrowia publicznego zgodnie z artykułem 9 p. 2h oraz i oraz artykułem 9 p3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych;
d. w celach archiwizacyjnych w interesie publicznym, naukowym, celach badań historycznych lub celach statystycznych zgodnie z artykułem 89 p.1 Ogólne-go Rozporządzenia o Ochronie Danych, o ile istnieje prawdopodobieństwo, że prawo określone w p.1 uniemożliwi lub poważnie zaszkodzi osiągnięciu celów takiego przetwarzania,
e. by dochodzić, egzekwować lub bronić swoich roszczeń prawnych.
8.5 Prawo do informacji
Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do poprawy, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych przez osobę odpowiedzialną, jest ona zobowiązana, by poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono Państwa dane osobowe, o poprawie, usunięciu, wykreśleniu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymagać będzie nieproporcjonalnego wysiłku.
Są Państwo upoważnieni do bycia informowanym przez osobę odpowiedzialną o takich odbiorcach.
8.6 Prawo do przenoszenia danych
Są Państwo upoważnieni do otrzymywania danych osobowych, które Państwa do-tyczą, i dostarczyli Państwo do odpowiedzialnej osoby w ustrukturyzowanym, typowym i dającym się odczytać maszynowo formacie. Poza tym są Państwo upoważnieni do przesłania tych danych kolejnej osobie, bez utrudnień ze strony odpowiedzialnej osoby, której dane zostały przekazane, pod warunkiem że:
a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z artykułem 6 p.1a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych lub artykułem 9 p.2a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych lub na podstawie umowy zgodnie z 6 p1b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
b. przetwarzanie odbywa się za pomocą metod zautomatyzowanych.
Korzystając z tego prawa, są Państwo upoważnieni, by dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały przeniesione bezpośrednio od osoby odpowiedzialnej za danych do drugiej osoby odpowiedzialnej za dane, jeżeli jest to technicznie możliwe. Nie może to wpływać na wolność i prawa innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie będzie obowiązywać przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub przy wykonywaniu władzy publicznej przyznanej osoby odpowiedzialnej.
8.7 Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili, z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji, są Pań-stwo upoważnieni do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z artykułem 6 p.1e oraz f, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych; dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach.
Osoba odpowiedzialna za danych nie będzie dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że przedstawi istotne powody na takie przetwarzanie, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnością, lub przetwarzanie służy do-chodzeniu, realizacji lub obronie Państwa roszczeń prawnych.
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, mają Państwo prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili przetwarzaniu danych osobowych w celach reklamowych; dotyczy to również profilowania, jeżeli jest kojarzone z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingowych, dane osobowe, które Państwa dotyczą, nie będą dłużej w takich celach przetwarza-ne.
Mają Państwo możliwość skorzystać z praw do sprzeciwu w związku z stosowaniem usług społeczeństwa informacyjnego za pomocą automatycznych procedur z wykorzystaniem specyfikacji technicznej – niezależnie od Dyrektywy 2002/58/WE.
8.8 Prawo do odwołania oświadczenia o ochronie danych
Są Państwo upoważnieni w każdej chwili do odwołania deklaracji zgody dotyczącej ochrony danych. Odwołanie deklaracji zgody nie będzie wpływać na legalność przetwarzania danych, realizowane na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

8.9 Automatyczne decyzje w poszczególnych przypadkach wliczając profilowanie
Są Państwo upoważnieni, by nie być podmiotem decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, wliczając profilowanie, które ma dla Państwa skutek prawny lub znacznie wpływa na Państwa w podobny sposób. Nie dotyczy to decyzji które:
a. są niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy między Państwem a osobą odpowiedzialną,
b. są dopuszczalne zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega odpowiedzialna osoba, a prawo takie zawiera odpowiednie środki, by zabezpieczyć Państwa prawa, wolności i interesy prawne,
c. następują w wyniku wyrażonej przez Państwa zgody.
Jednak decyzje te nie opierają się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 p.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, chyba że obowiązuje artykuł 9 p.2a lub g i podjęte zostały odpowiednie środki, by chronić Państwa prawa i wolności oraz Państwa uzasadnione interesy.
W odniesieniu do przypadków wspomnianych w punktach a. i c., osoba odpowiedzialna podejmie odpowiednie środki, by chronić Państwa prawa i wolności, jak również uzasadnione interesy, wliczając przynajmniej prawo do uzyskania interwencji osoby przez osobę odpowiedzialną, by oświadczyła jakie jest jej stanowisko i odwołała się od decyzji.

8.10 Prawo do odwołania się do organu regulacyjnego
Bez względu na wszelkie środki administracyjne lub prawne, są Państwo upoważnieni do odwołania się do organu regulacyjnego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zamieszkania, miejsca pracy lub gdzie miało miejsce do-mniemane naruszenie, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, naruszają postanowienia ogólnego rozporządzenia o ochro-nie danych.
Organ regulacyjny, do którego złożono skargę, poinformuje wnoszącego skargę o jej statusie i wynikach, o możliwości sądowego środka odwoławczego zgodnie z art. 78 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

9. Ujawnianie danych osobom trzecim
By móc świadczyć nasze usługi – w szczególności – zagwarantować funkcjonowanie naszej strony, korzystamy z dostawcy usługi. Pod tym względem dostawca jest również wykorzystywany jako zewnętrzny usługodawca przy przetwarzaniu Państwa danych. Dostawca został starannie wybrany w związku z powierzonymi mu pracami, obowiązują go nasze instrukcje i również jest regularnie kontrolowany.

10. Podstawa prawna przetwarzania danych
Jeżeli uzyskamy zgodę osoby podlegającej przetwarzaniu danych osobowych, jako podstawa prawna służyć będzie art. 6 p.1a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
W przetwarzaniu Państwa danych wymaganych do realizacji umowy, której osoba której dane dotyczą jest stroną, jako podstawa prawna służyć będzie art. 6 p.1b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Dotyczy to również czynności przetwarzania niezbędnych do realizacji kroków przed podpisaniem umowy.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie wymagane do spełnienia zobowiązań prawnych, których nasza firma jest stroną, jako podstawa prawna służyć będzie art. 6 p.1c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służyć będzie art. 6 p.1d Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad wspomnianymi wcześniej interesami, jako pod-stawa prawna służyć będzie art. 6 p.1f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Uzasadnione interesy naszej firmy leżą w zakresie realizacji naszej działalności.

11. Czas przechowywania poszczególnych danych
Dane osobowe będą przechowywane przez prawnie wymagany okres przechowywania. Po upływie tego okresu dane będą rutynowo usuwane, chyba że zachodzi konieczność zawarcia lub wykonania umowy.